Overlevelse ved brystkreft

Prognosen ved brystkreft er sterkt avhengig av stadium, som igjen kan påvirkes av tidlig diagnostikk. For årene 2012-2016 var 5-års overlevelse 100% ved stadium I (svulststørrelse ≤ 2 cm uten spredning til lymfeknuter) mot 28,5% hvis det forelå fjernspredning på diagnosetidspunktet.  Ved utgangen av 2017 var det nesten 48.000 personer som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft.

Det er kjent at brystkreftpasienter har en overdødelighet i mer enn 20 år etter at diagnosen er stillet. Ett år etter operasjon er 97,8 % i live. Etter 15 år er 76,1 % i live.

Man ser ennå ikke hele effekten på overlevelse av supplerende behandling med aromatasehemmere til postmenopausaletrastuzumab til HER2-positive eller bruken av taxaner.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med brystkreft i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1978–2017
Kilde: Kreftregisteret