Medisinsk behandling ved nyrekreft

Det finnes i dag ingen tilgjengelige data som støtter bruken av supplerende medikamentell behandling etter kirurgi, med hensyn til overlevelse. 

Lindrende/livsforlengende medikamentell behandling ved utbredt nyrekreft og spredning av sykdommen, har derimot de seneste årene gjennomgått stor og positiv utvikling.

Førstelinjebehandling

Som førstelinjes behandling for pasienter med metastatisk eller utbredt nyrekreft av klarcellet type brukes pazopanib og sunitinib. Pazopanib og sunitinib er tyrosinkinasehemmer som blant annet reduserer svulstvekst, ved å hemme nydanningen av blodårer. 

Annenlinjebehandling

Annenlinjebehandling vurderes hos pasienter som ikke har effekt av førstelinjebehandling (svulsten fortsetter å vokse), eller som ikke tolererer den valgte behandlingen. Pasienten må være i god allmenntilstand (PS 0-2) og være motivert for aktiv, lindrende behandling.

Annenlinjebehandling bør fortrinnsvis foregå ved sentre med stor erfaring i behandling av nyrekreft med spredning og høyt behandlingsvolum.