Medisinsk behandling ved nyrekreft

Medikamentell behandling ved utbredt nyrekreft og spredning av sykdommen, har de seneste årene gjennomgått stor og positiv utvikling. De mest vanlige behandlingene for nyrekreft med spredning er målrettet biologisk kreftbehandling eller immunterapi.

Målrettet behandling

De to medikamentene som i dag vanligvis brukes som førstevalg i målrettet behandling er pazopanib (Votrient®) og sunitinib (Sutent®). Begge typer er det som kalles er proteinkinasehemmere og fungerer ved å hindre aktiviteten til en spesiell gruppe proteiner som er involvert i vekst og spredning av kreftceller ved å hemme nydanningen av blodårer. Begge medisinene anses som likeverdige med tanke på effekt, men har ulike bivirkninger. Hvilket medikament som er aktuelt å starte med vil bli vurdert av behandlende lege i samråd med pasienten. Begge medisinene tas som tabletter.

Immunterapi

Immunterapi er godkjent som behandling ved nyrekreft med spredning. Noen forutsetninger må være tilstede for at denne type behandling skal være aktuell og immunterapi er derfor ikke aktuelt for alle pasienter. I 2017 ble  PD1-hemmeren nivolumab (Opdivo®) godkjent i Norge til bruk ved avansert sykdom eller spredning. Fra 15. februar 2020 kan behandlingen med Ipilimumab (Yervoy®) i kombinasjon med nivolumab (Opdivo®) tas i bruk til behandling av tidligere ubehandlede pasienter med avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom. Les mer om immunterapi >>>

Annenlinjebehandling

Annenlinjebehandling vurderes hos pasienter som ikke har effekt av førstelinjebehandling (svulsten fortsetter å vokse), eller som ikke tolererer den valgte behandlingen. Pasienten må være i god allmenntilstand (PS 0-2) og være motivert for aktiv, lindrende behandling.

Annenlinjebehandling bør fortrinnsvis foregå ved sentre med stor erfaring i behandling av nyrekreft med spredning og høyt behandlingsvolum.

Cellegift

Behandling med cellegift har liten eller ingen effekt ved nyrekreft.