Overlevelse ved livmorhalskreft

I Norge er det ikke funnet noen forskjell i overlevelsen mellom kreft i plateepitel og adenokarsinom.

Det er ingen større forskjell i overlevelsen mellom de forskjellige typene av adenokarsinom. Småcellet livmorhalskreft med nevroendokrin differensiering er forbundet med en dårlig prognose. Prognosen henger nøye sammen med svulstens størrelse og utberedelse på behandlingstidspunktet.

Yngre kvinner har en høyere overlevelse, vesentlig på grunn av diagnostisering i tidlig stadium. Ved stadium I har svulstens størrelse, dybdeinnvekst, innvekst i lymfebaner samt spredning til lymfekjertler betydning for overlevelsen.

Innvekst i livmor medfører dårligere prognose. Utbredt spredning til lymfekjertler samt spredning til lymfekjertler langs hovedpulsåren, medfører dårlig prognose.

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med livmorhalskreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1983–2022.
* Perioden 1986-1990 for grad IV er ikke estimert på grunn av for få pasienter.
Kilde: Kreftregisteret