Overlevelse ved kreft i urinblæren

Svulstens gradering

Normalutvikling og prognose for kreft i blæren er avhengig av svulstens gradering. Tumorgraden beskriver hvordan tumorcellene ser ut under mikroskop, sammenliknet med normalt vev. Ut i fra dette kan en si om svulsten har potensiale til å vokse raskt og spre seg. Ved høygradig svulst viser cellenes utseende at det er stor sannsynlighet for at svulsten infiltrerer og sprer seg. Disse svulstene anses derfor som ondartede/aggressive. Når svulsten vokser infiltrativt ned til muskelen er sjansen større for spredning til andre organer. Lavgradige svulster infiltrerer sjelden.

I tillegg til tumorgrad vil prognosen for pasienter med blærekreft være avhengig av svulstens utbredelse (T-stadium) og om det foreligger flere svulster (primær multifokal sykdom).

Ikke-muskelinfiltrerende kreft (pT≤1)

Ikke-muskelinfiltrerende (overfladisk) blærekreft (papillær svulst/karsinom in situ/T1) vil med 30 % sannsynlighet utvikle muskelinfiltrasjon i løpet av 5–10 år etter primærbehandling, lavgradige og høygradige svulster inkludert. Frekvens av tilbakefall er cirka 70 % etter behandling. Det krever dermed store ressurser i forhold til oppfølging og kontroller for å oppdage tilbakefall tidligst mulig. Flere svulster forskjellige steder i overgangsepitelet (primær multifokal sykdom) gir større sannsynlighet for tilbakefall enn en enkeltsvulst.

Prognostiske faktorer for tilbakefall er:

Muskelinfiltrerende kreft (pT≥2)

5-års overlevelse etter radikal behandling er 40–60 %, og har ikke endret seg signifikant de senere år. Bruken av stråle- eller cellegiftbehandling før operasjon viser ingen endring i tallene.

Prognostiske faktorer er:

  • svulstens utbredelse (T-stadium)
  • svulst større enn 7 cm
  • innvekst i små blod- og lymfekar
  • høygradig svulst 
 

5-års relativ overlevelse for pasienter med urotelkreft, i prosent etter diagnoseperiode 1982–2021.
Kilde: Kreftregisteret