Overlevelse ved kreft med ukjent utgangspunkt

Median overlevelse for hele gruppen pasienter er cirka 11 måneder, noe som reflekterer at det ofte dreier seg om aggresive kreftformer.

Spredning til lever, spredning til flere organer og redusert allmenntilstand er hver for seg dårlig prognostiske faktorer. I tillegg har kvinner dårligere prognose enn menn.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft med ukjent utgangspunkt, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret