Medisinsk behandling ved leverkreft

Mange pasienter har utbredt sykdom eller sykdom som ikke kan opereres ved diagnosetidspunktet. Pasienter uten uttalt leversvikt er aktuelle for lindrende (palliativ) kreftbehandling.

Levercellekreft (HCC) har vært betraktet som en krefttype som er motstandsdyktig mot cellegift. Det har likevel vært vanlig å gi ukentlig adriamycin (doksorubicin) til pasienter med sykdom som ikke lar seg operere og som er i god allmenntilstand, da det har vist en økning i levetid.

Sorafenib er en ny multikinasehemmer med effekt på både celledeling (vekst) og nydanning av blodårer i kreftsvulster. Sorafenib har vist økning i levetid fra 7,9 til 10,7 måneder sammenliknet med placebo. Sorafenib er blitt utprøvd til pasienter med liten grad av leversvinn (Child-Pugh A), med diaré og hånd- og fotsyndrom som de mest plagsomme bivirkningene. Kombinasjonen sorafenib + adriamycin har vist en overlevelse på 13,7 måneder, mens adriamycin alene gav kun 6,5 måneder gjennomsnittlig overlevelse.

Ut fra tilgjengelig litteratur synes det rimelig at HCC-pasienter med Child-Pugh A bør i første omgang vurderes med tanke på lindrende behandling med sorafenib.

Kjemoembolisering

Kjemoembolisering (TACE) er en kombinasjon av embolisering av leverarterie og cellegiftbehandling gitt i en leverarterie. Prinsippet utnytter at levervev er 20–25% arterielt forsynt, mens 85–100% av kreftcellene i leveren er arterielt forsynt.

Kjemoembolisering ved lokalavansert HCC er omdiskutert, og en svakhet har vært mangel på en internasjonal standard prosedyre. Sammenliknende studier har vist at TACE bedrer langtidsoverlevelse og reduserer frekvensen av tibakefall.

Substanser som brukes er doksorubicinmitomycin C og cisplatin. Internasjonalt antas det at cirka 10 % av pasienter med HCC er aktuelle for kjemoembolisering.

Pasienter som fyller kriteriene for TACE-behandling bør henvises for vurdering. Følgende kriterier gjelder:

  • Pasienten er bedømt å ikke kunne få kirurgisk behandling
  • Det må ikke foreligge tumortromber (blodpropp) i leverens blodsystem (portasystemet)
  • Portas hovedstamme må være åpen
  • Svulst under 10 cm (kasus med diameter over dette kan vurderes i enkelttilfeller)
  • Kreftsvulst med mange utgangspunkter og diffus leveraffeksjon kan være et holdepunkt for å ikke utføre kjemoebolisering
  • Liten til moderat grad av skrumplever (Child A-B) - gjøres ikke ved alvorlig grad av skrumplever (Child C)

TACE som forbehandling til kirurgisk fjerning eller transplantasjon kan gjøres i utvalgte tilfeller.

TACE kan eventuelt kombineres med radiofrekvensablasjon.

Les mer...