Kirurgisk behandling ved kreft i galleganger og galleblære

Kirurgisk behandling ved kreft i galleganger

Ved affeksjon av galleganger i nærheten av leverporten gir reseksjon av galleveier utenfor leveren kombinert med formell (som følger leverens anatomi)/utvidet leverreseksjon bedre resultat enn isolert reseksjon av galleveier. Oftest må også leversegment 1 (lobus caudatus) fjernes for å sikre at inngrepet blir radikalt. Det er også mulig at rutinemessig reseksjon av portvenen, spesielt på høyre side, kan gi et bedre resultat.

Isolert reseksjon av galleveier gir nesten ingen langtidsoverlevelse (over 5 år).

Dødelighet relatert til inngrepet er relativt høy. Det er også rapportert en betydelig morbiditet som er høyere enn vanlig etter kirurgiske inngrep, og det anbefales derfor at kirurgisk behandling sentraliseres.

Levertransplantasjon

En utvalgt gruppe pasienter med kreft i galleveiene kan tilbys levertransplantasjon. 

Før levertransplantasjon gis en kombinasjon av utvendig (ekstern) og innvendig (brakyterapi) strålebehandling samt cellegiftbehandling (5-FU). Resultatene viser at pasienter med hilære kolangiokarsinomer uten vekst utenfor lever har like god overlevelse 5 år etter transplantasjon som pasienter med ikke-maligne leversykdommer. Den kombinerte strålebehandlingen før operasjon øker risikoen for komplikasjoner i forbindelse med transplantasjonsinngrepet. Levertransplantasjon for denne selekterte gruppen av kolangiokarsinomer startet i Norge i 2009.

Kriterier for å kunne gjennomgå levertransplantasjon:

 • Kolangiokarsinom i leverporten som ikke er mulig å operere, utredet med celle-/vevsprøver fra gallegang (ERCP), tumormarkøren CA 19-9 høyere enn 100 ng/ml kombinert med malign forsnevring av galleveier påvist ved radiologisk undersøkelse.
 • Største diameter av tumor er under 30 mm.
 • Ingen tegn til lokalt tilbakefall bedømt med CT eller MR tatt innen 3 uker før vurdering.
 • Ikke tegn til tumorvekst utenfor lever vurdert med CT eller MR og PET (toraks, buk, bekken), tatt innen 3 uker før vurdering. Skjelettscintigrafi skal utføres.
 • Alder 18–65 år.
 • God allmenntilstand, performance status 0 eller 1
 • Tilfredsstillende blodprøver (hemoglobin over 9 g/dl, nøytrofile over 1,0, trombocytter over 50, kreatinin under 1,25 x øvre referanseverdi)
 • Utredet og godkjent for levertransplantasjon.
 • Uttak av lymfeknuter fra bindevevsbåndet mellom tolvfingertarmen og leveren (ligamentum hepatoduodenale) med laparoskopi til histologisk undersøkelse viser ingen spredning til lymfeknuter. Dette må foreligge før strålebehandling.
 • Ingen tegn til spredning til lunger vurdert med CT toraks umiddelbart før transplantasjon.
 • Ingen tegn til tumorvekst utenfor lever ved fjerning av lymfeknuter under operasjon (lymfeglandeltoalett).
Les mer om levertransplantasjon

Kirurgisk behandling ved kreft i galleblære

For tumor i stadium 1 (T1a) er kirurgisk fjerning av galleblære (kolecystektomi) tilstrekkelig helbredende behandling.

Ved stadium 2 (T1b) varierer langtidsoverlevelsen dersom det kun gjøres kolecystektomi. Galleblæreveggen er ofte tynn, og det kan være vanskelig å avgjøre om det er gjennomvekst. Det anbefales derfor utvidet kolecystektomi ved denne tilstanden.

Utvidet kolecystektomi inkluderer:

 • fjerning av deler av leveren (leverreseksjon, segment 4b og 5).
 • reseksjon av galleveier utenfor lever med fjernelse av lymfekjertler i bindevevsbåndet mellom tolvfingertarmen og leveren.
 • Det anlegges en forbindelse mellom levergallegang og tynntarm (hepatikojejunostomi Roux-Y) ved sammenløpet av høyre og venstre levergallegang.

Ved stadium 3 utføres også utvidet kolecystektomi. På samme måte som ved stadium 2 fjernes galleveier utenfor leveren med lymfekjertler i bindevevsbåndet mellom tolvfingertarmen og leveren, og det anlegges en forbindelse mellom levergallegang og tynntarm.

Ved stadium 4a følges samme behandlingsopplegg som ved stadium 3. Det bør i tillegg vanligvis gjøres formell (som følger leverens anatomi) eller utvidet leverreseksjon.

Ved stadium 4b er sykdommen såpass avansert at kirurgisk behandling sannsynligvis ikke gir økt overlevelse.

Galleblærekreft diagnostisert ved histologisk undersøkelse

Pasienter som har fått fjernet galleblæren laparoskopisk, og der det først ved analyse av operasjonspreparatet (histologisk undersøkelse) påvises kreft i galleblæren, skal vurderes for reoperasjon.

Dybdeveksten må angis mikroskopisk, og behandlingsopplegget må legges opp etter dette. Før operasjon må pasienten undersøkes bildediagnostisk. Ved ikke tumorfri galleblæregallegang er det anbefalt å fjerne galleveier utenfor lever med anleggelse av en forbindelse mellom levergallegang og tynntarm (hepatikojejunostomi Roux-Y) ved sammenløpet av levergallegangene. Samtidig utføres fjerning av lymfekjertler i bindevevsbåndet mellom tolvfingertarmen og leveren.

Det er usikkert om portstedene skal fjernes kirurgisk. Det er enighet om at hvis galleblæren er fjernet uten endobag, må området eksideres. Ellers fjernes vanligvis samtlige portsteder, men nytten av dette er ikke endelig dokumentert.

Les mer om reoperasjon