Oppfølging ved nevroendokrine svulster

Den første tiden kontrolleres pasientene hver 6. måned, av og til hyppigere.

Hos pasienter som man mener er radikalt behandlet er det viktig å fortsette kontrollene opp til 15 år, da tilbakefall er registrert lenge etter operasjoner som var forventet å helbrede sykdommen.

Ved stabil sykdom over 1–3 kontroller forlenges tiden mellom kontrollene ofte til ett år, en sjelden gang over ett år.

Undersøkelse ved kontroll

  • Klinisk undersøkelse
  • Vanlige blodprøver, samt chromogranin A, et protein som kan påvises og måles i blod. Stigende verdier etter antatt helbredende behandling kan være tegn på tilbakefall.
  • Bildediagnostikk, oftest CT. Hos unge pasienter som forventes å kontrolleres i mange år vurderes bruk av MR for å redusere strålebelastningen.  

Behandling- og oppfølgingsansvar

Regionsykehusene har det endelige ansvaret for utredning og behandling av pasienter med nevroendokrine svulster fra sin region.

  • Helse Nord: Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Tromsø 
  • Helse Midt-Norge: Kreftavdelingen, St Olavs Hospital HF, Trondheim 
  • Helse Vest: Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Haukeland universitetssykehus HF, Bergen 
  • Helse Sør-Øst: Seksjon for fordøyelsessykdommer, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Nasjonalt kompetansesenter for nevroendokrine svulster ligger under Avdeling for organtransplantasjon, fordøyelse- og nyresykdommer ved Rikshospitalet.