Medisinsk behandling ved kreft i bukspyttkjertel

Supplerende cellegiftbehandling

Supplerende behandling (adjuvant) ved kreft i bukspyttkjertel gis for å forebygge eller utsette tilbakefall etter kirurgi. For pasienter som er radikaloperert, og der det ikke foreligger tegn til spredning av sykdom, kan supplerende behandling vurderes.

Behandlingen består av 6 måneder med 5-FU i kombinasjon med kalsiumfolinat (nordisk FLv) som gis hver annen uke. Til sammen gis 13 kurer.

Pasientene bør være under 75 år og i rimelig god allmenntilstand (PS 0–1). Nordisk FLv er generelt et lite toksisk regime, men toksisiteten må kontinuerlig vurderes i behandlingsperioden da disse pasientene erfaringsmessig tolererer cellegiftbehandling dårlig.

Lindrende cellegiftbehandling

For lindrende behandling har 5-FU har vært standard behandling i randomiserte studier for utbredt sykdom. Fra slutten av 1990-tallet har gemcitabin vært førstelinjevalg for behandling av utbredt sykdom i en del land, blant annet USA og Tyskland.

I Norge anbefales gemcitabin til utvalgte pasienter med kreft i bukspyttkjertelen som ikke er mulig å operere. Dersom pasienten har klinisk stabil sykdom bør det gjøres CT hver tredje måned for vurdering av effekt på tumor (tumorskrumping). Ved tumorvekst eller forverret allmenntilstand bør cellegiftbehandlingen avbrytes. Dette bør være avtalt med pasienten før behandlingsstart.

Bivirkninger av gemcitabin er først og fremst kvalme opp til et par dager etter infusjonen. Dette kan lindres med kvalmestillende medikamenter og glukokortikoider. En mindre del av pasientene mister håret etter lang tids behandling, og enkelte får forbigående influensalignende symptomer.