Nedfrysing av eggstokkvev

Nedfrysing av eggstokkvev gjøres når pasienten skal gjennomgå behandling som skader kjønnskjertlene. Cellegift- og strålebehandling medfører høy sannsynlighet (mer enn 50%) for sterilitet. Det er behandlende kreftspesialist som skal ta stilling til eventuell nedfrysing.

Metoden er utprøvende i dag, det vil si at forhold ved nedfrysing av vev er usikre og under stadig utvikling.

Det er registrert et fåtall fødsler etter tilbakesetting av vev på verdensbasis. Hittil har det ikke vært aktuelt å tilbakesette vev til eggstokkene hos norske kvinner som har lagret vev på Rikshospitalet. På grunn av metodens utprøvende natur, informeres pasienten grundig om usikkerheten rundt teknikken og behovet for fremtidig metodeutprøving.

Behandlingen kan være aktuelt ved leukemi, lymfom og sarkom hos barn og tenåringer. Videre hos kvinner i forplantningsdyktig alder ved brystkreft, leukemi og lymfom. Godartete blodsykdommer kan også være en indikasjon. For øvrig er det sjelden aktuelt ved andre godartete sykdommer.

Behandlingen er lovhjemlet i bioteknologilovens § 2–17. Det er Kvinneklinikken på Rikshospitalet som utfører nedfrysing av vev fra eggstokker i Norge.

Nedfrysing av vev fra eggstokkene tilrås ikke ved:

  • Alder over 35 år
  • Smitte med HIV, hepatitt B, hepatitt C eller syfilis
  • Forhold som utelukker fjerning av eggstokker med kikkhullsteknikk
  • Behandling som vil umuliggjøre et fremtidig svangerskap, slik som kirurgisk fjerning av livmoren eller livsvarig medisinsk behandling hvor et svangerskap er kontraindisert.
  • Allerede tapt eggstokkreserve, for eksempel som følge av tidligere gjennomgått cellegiftbehandling.
  • Utbredt sykdom i hele kroppen kan være en relativ kontraindikasjon. Fare for mikroskopisk spredning i nedfrosset vev gjør at tilbakesetting av vev i disse tilfeller kan være uaktuelt. Modning av eggceller utenfor kroppen (in vitro-modning) er en teknikk som synes å ligge flere år fremover i tid. Disse pasienter bør derfor være betydelig yngre enn 35 år.

Stråle- og cellegiftbehandling kan skade kjønnskjertlene, og føre til eggstokksvikt og ufruktbarhet. Dette er avhengig av grunnsykdom og behandlingsopplegget. Kvinnens alder er av betydning. Unge jenter og kvinner beholder menstruasjonen og forplantningsevnen i større grad enn kvinner over 30 år, men også de får menstruasjonsopphør tidligere enn forventet.

Forberedelse

Kreftspesialist ved behandlende institusjon vurderer holdepunkter for å utføre/ikke utføre inngrepet og informerer pasienten.

Pasienten henvises til seksjon for barnløshet og assistert befruktning ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet, hvor lege vurderer pasientens egnethet i forhold til bioteknologilovens krav, kirurgisk risiko, eggstokkreserve og planlagt behandlingsforløp. Det må gis skriftlig samtykke til nedfrysing av vev, og tid for operasjon avtales.

Gjennomføring

Inngrepet utføres enten ved Kvinneklinikken Rikshospitalet eller ved Kvinneklinikken Ullevål universitetssykehus, og foregår som regel dagkirurgisk.

  • Inngrepet utføres i narkose.
  • Hele eggstokken eller vevsprøver fra eggstokkene hentes ut med kikkhullsmetode. 
  • Etter bearbeidelse i laboratoriet, blir vevet frosset ned og lagret ved -196 °C, på Kvinneklinikken på Rikshospitalet.

Oppfølging

Lagret eggstokkvev kan bare oppbevares så lenge hensynet til kvinnen som har avgitt materialet, tilsier det, og så lenge det kan anses som medisinsk forsvarlig etter en individuell vurdering. Ved kvinnens død skal lagret eggstokkvev tilintetgjøres.

Tilbud om frysing og lagring av eggstokkvev gir ingen automatisk rett til fremtidig tilbakesetting av vev eller annen form for behandling. Avgjørelse om dette treffes av behandlende lege etter gitte retningslinjer i bioteknologiloven og annet relevant regelverk.