Strålebehandling ved lymfekreft hos barn

Strålebehandling av barn med lymfekreft er vanligvis begrenset til barn med Hodgkin lymfom. Helkroppsbestråling kan være aktuelt for barn med lymfom som del av en stamcelletransplantasjon.

Strålebehandingen gis nærmest alltid etter eller i kombinasjon med cellegiftbehandling. Behandlingsprotokollene gir klare retningslinjer for bruk av strålebehandling, råd om hvilke anatomiske områder som er egnet for strålebehandling, hvilke strålevolum og marginer til svulstområdet som bør velges, samt aktuell bildediagnostikk, doseplanlegging, stråledoser og begrensninger for bruk av strålebehandling.

Strålebehandling er en effektiv behandlingsform og kan bedre sjansene til sykdomsfri langtidsoverlevelse ved Hodgkin lymfom. Men risikoen for senskader hos barn etter strålebehandling, spesielt vekstforstyrrelser, skade av bestrålte organer og stråleindusert annen kreftsykdom, gjør at bruken av strålebehandling bør begrenses til de tilfeller der det synes nødvendig.

Dosene er vesentlig lavere og risikoen for senskader er langt mindre enn ved strålebehandling av de fleste solide svulster og svulster i sentralnervesystemet hos barn.

Strålebehandling utføres kun i spesielle tilfeller når det gjelder barn med non-Hodgkin lymfom, og det er kun i behandlingen av primær sykdom i sentralnervesystemet ved non-B non-Hodgkin lymfom at det inngår i primærbehandlingen. Barn eldre enn 5 år som har primær sykdom i sentralnervesystemet ved non-B-non-Hodgkin lymfom får bestråling av hodet på 18 Gy. Den daglige dosen er på 1,5 Gy. Dette gis i 5 fraksjoner i uken til den totale dosen er nådd.

Strålebehandlingen gis ved universitetssykehus.