Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Fra 1. september 2015 ble Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innført i helsetjenesten.

Ved mistanke om kreft grunnet funn av spredningssvulster (metastaser) med ukjent primærtumor (modersvulst), vil legen din henvise deg til dette pakkeforløpet. Formålet med et slikt pakkeforløp er å identifisere primærtumor så raskt som mulig, samt gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende.

Hva er pakkeforløp for kreft?

Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med deg og dine pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Forløpstidene i et pakkeforløp beskriver den maksimale tid de ulike faser i forløpet bør ta og angis i kalenderdager. De angitte forløpstidene er ikke en ny pasientrettighet, men skal være normgivende. Det lovmessige grunnlaget er fortsatt pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Pakkeforløpet starter når et helseforetak/sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft. Med pakkeforløpet skal du oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. 

Pakkeforløpet omfatter:

  • utredning
  • initial behandling: Primærbehandling og planlagt etterbehandling, inkludert kirurgi, stråleterapi, medikamentell behandling, aktiv oppfølging/monitorering, symptomlindrende behandling og eventuelt ingen behandling.
  • oppfølging: Oppfølging inkluderer kontroller hos fastlege og/ eller i spesialisthelsetjenesten, samt håndtering av eventuelt tilbakefall.

Pakkeforløpet beskriver også:

  • sykdomsspesifikk rehabilitering
  • symptomlindrende behandling/palliasjon
  • støttebehandling
  • sykepleie

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet og sammenhengende aktiviteter i hele pakkeforløpet, det vil si utredning, behandling og oppfølging uten unødig ikke- medisinsk begrunnet ventetid. 

Du kan kontakte forløpskoordinator om praktiske spørsmål rundt ditt pakkeforløp, svar på henvisning, forløpstider og timeavtaler.

Hele pakkeforløpet for metastaser med ukjent utgangspunkt kan du lese mer om på Helsedirektoratets nettsider.