Utskriftsdato (15.7.2024)

Stadier og spredningsmønster ved peniskreft

TNM-klassifikasjonen brukes for å stadiesette peniskreft og klassifisere hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" (tumor) betegner utbredelsen av den lokale svulsten. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" (metastaser) uttrykker fjernspredning.

Bildeserie av stadieinndelingen

Lokal svulstutbredelse

 • TX: Primærsvulst kan ikke vurderes
 • T0: Ingen primærsvulst påvist
 • Tis: Karsinom in situ
 • Ta: Ikke-invasiv verrukøst (vorteliknende) karsinom
 • T1: Svulsten infiltrerer bindevev under overflatevevet
 • T2: Svulsten infiltrerer svamplegeme (corpus spongiosum eller cavernosum)
 • T3: Svulsten infiltrerer urinrør eller prostata
 • T4: Svulsten infiltrerer andre tilgrensende strukturer

Spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter

 • NX: Spredning til lymfeknuter er ikke vurdert eller kan ikke vurderes
 • N0: Ingen mistanke om spredning til nœrliggende lymfeknuter
 • N1: Spredning til en enkelt lyskelymfeknute
 • N2: Spredning til flere eller beggesidig spredning til overfladiske lyskelymfeknuter
 • N3: Spredning til dype lymfeknuter i lyske og/eller bekken 

Fjernspredning

 • MX: Fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0: Ingen mistanke eller ingen funn av fjernspredning
 • M1: Fjernspredning påvist
TNM-klassifikasjon

Spredningsveier 

Peniskreft starter alltid på penishodet eller på innsiden av forhuden. Det starter som forstadium (differensiert eller udifferensiert PeIN) som utvikles til en svulst som vokser gjennom epitelet (overflatevev) og videre inn i svamplegemet i penishodet eller i forhuden. Svulstens type og ondartethet bestemmer veksthastighet og risiko for spredning.

Peniskreft kan spre seg via lymfesystemet til lymfeknuter i lyskene i alle stadier, men det vanligste er at det foreligger infiltrerende kreft (svulsten vokser nedover i vevene) før den sprer seg. Krefttypen spres sjeldent via blodsystemet.

Det typiske er at spredning skjer til lymfeknuter i lyskene. Der kan kreften etablere seg som en stor spredningssvulst før den sprer seg videre med lymfesystemet til lymfeknuter i bekkenet. Den kan på ny stoppe opp før den sprer seg videre. Dette er viktig å være klar over i forhold til behandling.

Fjernspredning ses vanligvis i lunger og lever, men forekommer også i ben, hjerne og hud.

Modersvulster i urinrør, prostata, blære og endetarm kan gi spredningssvulster i penis.