Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved intrakraniale svulster

Den kirurgiske behandlingen vil i stor grad ta sikte på total ekstirpasjon av svulsten. Der hvor radikal fjernelse ikke er mulig, forsøker man å oppnå en så omfattende reseksjon som er forenlig med et godt funksjonelt resultat. Ved en del svulsttyper er pasientens prognose avhengig av så total svulstreseksjon som mulig. I slike tilfeller gjøres derfor ny MR-undersøkelse umiddelbart etter svulstoperasjonen for å vurdere operativ radikalitet, eventuelt behov for ny operasjon.

Det er ofte nødvendig å begrense inngrep rettet mot svulster som utgår fra, og infiltrerer i, hjernevevet. Verken pasient eller pårørende er tjent med så radikal kirurgi at vesentlige hjernefunksjoner, eller hele personligheten, fjernes. Målet er å forsøke å fjerne tilstrekkelig, og samtidig ikke for mye.

Operative metoder

Bruk av ulike pre- og peroperative hjelpemidler gjør det mulig å gjennomføre så radikal kirurgi som mulig, med godt funksjonelt resultat.

  • MR-bilder i tre plan
  • Mikrokirurgi
  • Ultralydaspirator
  • Peroperativ ultralyd
  • Funksjonell MR
  • Våken kraniotomi med kortikal- og subkortikal stimulering
  • Nevronavigasjon

Nevronavigasjon

Slike systemer kan brukes til å planlegge tilgangen ved et inngrep mest mulig hensiktsmessig, men de kan også brukes til å lokalisere svulster og andre patologiske og normale strukturer som ligger slik til at de ikke er synlig på hjernens overflate. Hensikten er ikke bare å finne disse svulstene lettere, men også å definere svulstens grenser bedre, slik at man oftere oppnår total ekstirpasjon.

De nye navigasjonssystemene kan prinsipielt deles i to hovedgrupper; de som baserer seg på preoperative bilder (MR, CT) og de som baserer seg på peroperative bilder (MR, ultralyd). Fordelen med peroperativ billedregistrering er at man får korrigert for den forskyvning av hjernen som finner sted under operasjonen («brain shift»), hvilket burde muliggjøre en større grad av radikalitet.

Hydrocephalus

Hydrocephalus er et betydelig problem hos mange pasienter med intrakranial svulst, og krever kirurgisk behandling i seg selv.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020