Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved intrakraniale svulster

Intrakraniale svulster kan debutere med vidt forskjellige symptomer, avhengig av lokalisasjon, type og veksthastighet. Tiden fra første symptom til pasienten kommer til diagnostikk kan ofte si noe om svulstens veksthastighet, og dermed malignitetsgrad. Av og til ser man blødning i svulsten. Symptomene kan da utvikle seg like raskt som ved et hjerneslag.

Økt intrakranialt trykk

Forhøyet intrakranialt trykk skyldes masseeffekt av svulsten, ødemet rundt svulsten og/eller sekundær hydrocephalusutvikling. Kardinalsymptomet er hodepine, som ofte kommer gradvis, og er mest uttalt om morgenen. Det vil ofte være ledsagende kvalme og morgenbrekninger, og i avanserte stadier bevissthetsforstyrrelser.

Ved økende trykk vil det oppstå fare for herniering gjennom tentoriet, som kjennetegnes ved:

  • ekstensjonsspasmer
  • opistotonus
  • bradycardi
  • hypertensjon
  • oculomotoriusparese
  • respirasjonssvikt

Epilepsi

2/3 av pasientene med langsomvoksende og 1/3 av de med hurtigvoksende svulster, har hatt ett eller flere epileptiske anfall. Pasienter som har gjennomgått epileptiske anfall skal derfor alltid bildediagnostiseres med henblikk på intrakranial svulst.  

Fokalnevrologiske utfall

Symptomer som pareser, synsfeltutfall, apraksi er vanlige, og indikerer ofte svulstens lokalisasjon. Ofte foreligger det en uspesifikk eller generalisert cerebral funksjonssvekkelse med symptomer som økt trettbarhet, irritabilitet, personlighetsforandringer, psykiatriske symptomer eller nedsatt intellektuelt funksjonsnivå.  

Hormonforstyrrelser

Hormonforstyrrelser er spesielt relatert til hypofysesvulstene og andre svulster i samme region, for eksempel kraniofaryngeomer.

  • Hyperprolaktinemi ved hypofyseadenom skyldes enten et prolaktinom eller avklemning av hypofysestilken. Hyperprolaktinemi hos kvinner gir menstruasjonsforstyrrelser. Andre symptomer er infertilitet, galaktoré, nedsatt libido og impotens.
  • Hypersekresjon av veksthormon gir akromegali hos voksne.
  • Hypersekresjon av ACTH gir Cushings sykdom.

Symptomer og tegn på patologisk hormonproduksjon blir av og til neglisjert av pasient eller oversett av lege. Svulstene blir da først diagnostisert når de er blitt så store at de gir svekket syn. Dette er ikke uvanlig ved prolaktinproduserende svulster hos menn, som ofte neglisjerer impotens og nedsatt libido. Ved ikke-hormonproduserende makroadenomer er de vanligste debutsymptomene bortfall av normal hypofysefunksjon og synsfeltutfall/redusert syn.

Pituitær apopleksi

Blødning i hypofysesvulster forekommer, med hurtig innsettende hodepine, hjernenerveutfall og eventuelt feber. Dette kalles pituitær apopleksi.  

 

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020