oncolex logo
Utskriftsdato 26.5.2020

Histologi ved solide svulster utenfor sentralnervesystemet hos barn

Alle solide svulster hos barn utredes med finnålsaspirasjon og grovnålsbiopsi.  Prøvetaking foregår i narkose. Patolog tilkalles til prøvetaking som en del av et tverrfaglig team, sammen med barnelege, barneradiolog og anestesilege. Man begynner alltid med finnålsaspirasjon for å kartlegge områder i tumor uten nekrose, blødning og andre lokale forhold som har stor betydning for materialets representativitet.

Materialets representativitet bedømmes på stedet, med mikroskopisk undersøkelse av hurtigfarget cytologisk materiale/utstryk. Man ser på cellenes kvalitet (vitale celler) og mengde. Sistnevnte er svært viktig med tanke på ulike spesialundersøkelser som gjøres på cytologisk materiale. Det er derfor vanlig å ta flere prøver med finnål. Deretter tas det grovnålsbiopsier. Det er fordelaktig å ha fire gode vevssylindere fra tumor avhengig av preliminært funn som er gjort på cytologisk materiale.

Celle/biopsimaterialet brukes så på en optimal måte for å få en spesifikk diagnose. Den primære mikroskopiske undersøkelsen av utstryket er en veiledning for valg av tileggsmetoder. Her brukes immuncytokjemi, FISH og andre molekylære metoder.

Småcellete solide svulster er de vanligste ondartede svulster hos barn i denne sammenheng.  Forskjellige typer av småcellete svulster har et likartet mikroskopisk bilde og krever derfor at mange tileggsundersøkelser brukes for å stille en sikker diagnose.

Neuroblastom

Lysmikroskopibilde av cytologisk materiale fra nevroblastom. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av HE-farget snitt fra nevroblastom. Klikk for større bilde.

Nevroblastom er en embryonal tumor som utgår fra sympatisk nervevev og som er bygget opp av umodne forstadier av ganglieceller. Tumor kan modne fra et stromafattig nevroblastom via et ganglioneuroblastom til benignt ganglioneurom.

Wilms' tumor (Nefroblastom)

Malign embryonal neoplasme som utgår fra nefrogene blastemale celler. Det er en heterogen tumor med en sammensetning av ulike celletyper. Blastemal epitelial  og stromal komponent.

Lysmikroskopibilde av cytologisk materiale fra nefroblastom. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av HE-farget snitt fra nefroblastom. Klikk for større bilde.

Blastemal komponent viser små umodne celler med minimal differensiering, overlapping av kjerner, ofte med flere mitoser.

Epitelial komponent kan vise tubuli, primitive rosetter eller etterligne umodne glomeruli.

Stromal komponent kan bestå av spolformete myofibroblaster over myxoid cellefattig vev, til tverrstripet muskulatur. Heterologe komponenter (brusk, fett, osteoid, neuroglia) er ikke uvanlig.

Germinalcelletumorer

Det mikroskopiske bildet av denne type tumor er svært varierende. Det ses benigne tumorer, såkalte modne teratomer som kan bestå av mange forskjellige vevstyper.

De maligne tumorene er også av forskjellig type:

  • umodent teratom
  • dysgerminom
  • embryonale karsinomer
  • choriokarsinomer

Maligne levertumorer

Hepatoblastom er her den hyppigste maligne tumoren og består av umodent levervev. Hos litt eldre barn kan også hepatocellulært karsinom ses.

Rhabdomyosarkom

Lysmikroskopibilde av cytologisk materiale fra rhabdomyosarkom. Klikk for større bilde. Lysmikroskopibilde av HE-farget snitt fra rhabdomyosarkom. Klikk for større bilde.
  • Embryonalt rhabdomyosarkom – malign tumor med fenotypiske og biologiske egenskaper som embryonal skjelettmuskulatur
  • Alveolært rhabdomyosarkom – malign småcellet rundcellet tumor som kan vise partiell differensiering mot skjelettmuskulatur

Non-rhabdomyosarkom bløtvevsarkom

Dette er maligne tumorer som oppstår i annet mesenkymalt vev enn tverrstripet muskel, for eksempel:

  • bindevev
  • nervevev
  • fettvev

Osteosarkom

Osteosarkom oppstår i primitive bendannende mesenkymale stamceller, ofte i metafysen på lange rørknokler. Mikroskopisk kan de være vanskelig å skille fra andre maligne småcellete tumorer.

Ewing sarkom /pPNET (primitiv nevroektodermal tumor)

Lysmikroskopibilde av cytologisk materiale fra Ewing sarkom. Klikk for større bilde.

Malign tumor /sarkom med ulik grad av nevroektodermal differensiering.