Utskriftsdato (15.7.2024)

Pakkeforløp for nevroendokrine svulster

Fra 12. mai 2015 ble Pakkeforløp for nevroendokrine svulster innført i helsetjenesten.

Ved mistanke om nevroendokrin svulst vil legen din henvise deg til dette pakkeforløpet. Formålet med et slikt pakkeforløp er å gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende.

Hva er pakkeforløp for kreft?

Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med deg og dine pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Forløpstidene i et pakkeforløp beskriver den maksimale tid de ulike faser i forløpet bør ta og angis i kalenderdager. De angitte forløpstidene er ikke en ny pasientrettighet, men skal være normgivende. Det lovmessige grunnlaget er fortsatt pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Pakkeforløpet starter når et helseforetak/sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft. Med pakkeforløpet skal du oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. 

Pakkeforløpet omfatter:

  • utredning
  • initial behandling: Primærbehandling og planlagt etterbehandling, inkludert kirurgi, stråleterapi, medikamentell behandling, aktiv oppfølging/monitorering, symptomlindrende behandling og eventuelt ingen behandling.
  • oppfølging: Oppfølging inkluderer kontroller hos fastlege og/ eller i spesialisthelsetjenesten, samt håndtering av eventuelt tilbakefall.

Pakkeforløpet beskriver også:

  • sykdomsspesifikk rehabilitering
  • symptomlindrende behandling/palliasjon
  • støttebehandling
  • sykepleie

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet og sammenhengende aktiviteter i hele pakkeforløpet, det vil si utredning, behandling og oppfølging uten unødig ikke- medisinsk begrunnet ventetid. 

Du kan kontakte forløpskoordinator om praktiske spørsmål rundt ditt pakkeforløp, svar på henvisning, forløpstider og timeavtaler.

Hele pakkeforløpet for nevroendokrine svulster finner du på Helsedirektoratets nettsider.