Behandling ved lungekreft

Ved lungekreft vil behandling med kirurgi, strålebehandling eller cellegift, enten alene eller i ulike kombinasjoner, være aktuelt. Det som avgjør valg av behandlingsform er sykdomsutbredelse (stadium), vevstype (småcellet eller ikke-småcellet) og pasientens allmenntilstand eller annen samtidig sykdom.

Ved lungekreft betyr prognostiske faktorer og sykdomsutbredelse ved diagnosetidspunkt mer for prognosen enn behandlingen som pasienten får. Det er stadieinndelingen som avgjør valget av behandling, men også de prognostiske faktorene hos den enkelte pasienten vil innvirke på valg av behandlingsopplegg.

Dårlige prognostiske faktorer:

 • funksjonsstatus ≥ 2
 • Største svulstdiameter over 9 cm
 • Vekttap mer enn 5–10 % de siste 3 måneder

Gode prognostiske faktorer:

 • funksjonsstatus ≤ 2
 • Største svulstdiameter under 9 cm
 • Vekttap mindre enn 5–10 % de siste 3 måneder

Ikke-småcellet lungekreft

Ved stadium I/II tilbys pasienten operasjon dersom han/hun er teknisk og medisinsk egnet for operasjon. Ofte vil det kunne være samtidig hjertesykdom eller annen lungesykdom som gjør at pasienten ikke vil tåle operasjon. Etter operasjonen vil de fleste pasienter under 70 år og i stadium II ha nytte av cellegift. Ved mulighet for gjenværende kreftvev vil man anbefale etterbehandling med stråleterapi. Hos pasienter som ikke kan opereres på grunn av annen sykdom, vil det kunne være aktuelt å gi helbredende strålebehandling. Helbredende strålebehandling vil enten bli gitt i mindre doser over 6–7 uker (fraksjonert behandling), eller med stereotaktisk strålebehandling med 3-8 behandlinger over 1-2 uker.

Ved lokalavansert sykdom (stadium III) er operasjon som regel ikke mulig å gjennomføre på grunn av svulstens beliggenhet. Ved gode prognostiske faktorer legges det opp til helbredende strålebehandling, vanligvis i kombinasjon med cellegift. I spesielle tilfeller vil det være aktuelt å forbehandle med cellegift og strålebehandling for å forsøke å redusere svulstvekst og størrelse, og dermed gjøre svulsten mulig å fjerne kirurgisk. Ved dårlige prognostiske faktorer tilbys pasienten lindrende behandling, i form av strålebehandling eller cellegift.

Ved metastatisk sykdom vil pasienten tilbys lindrende behandling med stråling eller cellegift. Iblant vil det være riktig å ikke gi aktiv tumorrettet behandling.

Småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft deles inn i begrenset og utbredt sykdom, etter hvor stor svulsten er og om den har spredt seg til andre organer.

Begrenset sykdom vil si sykdomsutbredelse som lar seg inkludere i et strålefelt. I praksis omfatter dette stadium I, II, IIIA og IIIB. Begrenset sykdom behandles med cellegift kombinert med strålebehandling. Ved små svulster vil kirurgi vurderes. Spredningssvulster til hjernen ved småcellet lungekreft forekommer hyppig, og kan forebygges ved å gi strålebehandling mot hjernen.

Ved utbredt sykdom er behandlingen lindrende og består vanligvis av cellegiftbehandling, mens det ved symptomgivende spredningssvulster kan være aktuelt med strålebehandling. Også ved utbredt sykdom kan det være aktuelt å gi forebyggende strålebehandling mot hjernen. Erkjente hjernemetastaser ved småcellet lungekreft vil ofte respondere på cellegift. Dette i motsetning til ikke-småcellet lungekreft hvor slike spredningssvulster skal strålebehandles.

Øyeblikkelig hjelp ved akutte tilstander

De vanligste akutte tilstandene som krever kreftrettet behandling er:

 • avklemming av luftveiene
 • vena cava superior syndrom (avklemming av sentrale blodkar)
 • truende tverrsnittlesjoner (svulster som kan skade ryggmargen)

Behandling igangsettes raskt med høydose steroider, og pasienten overføres til stråleterapiavdeling for oppstart av behandling innen ett døgn etter symptomstart. Strålebehandling (eventuelt cellegiftbehandling) igangsettes som øyeblikkelig hjelp.

Symptomrettet behandling

Pasienter med lungekreft vil ofte ha symptomer fra luftveiene, enten forårsaket av svulsten, infeksjoner eller underliggende lungesykdom. Disse plagene vil ofte bli mer fremtredende i livets avslutningsfase.

Ved lungekreft foreligger det oftest avmagring, forårsaket av forandringer i stoffskiftet grunnet kreftsykdommen. I alle faser av sykdommen er det viktig med ernæringsstimulerende tiltak.

Hvis optimal bruk av smertestillende legemidler kombineres med strålebehandling og cellegift, kan man i dag nesten alltid oppnå tilfredsstillende smertelindring.

Kvalme og oppkast kan forekomme både ved langtkommet kreftsykdom og på bakgrunn av svulstrettet behandling, men kan i dag behandles med moderne kvalmestillende legemidler.

Tungpustethet

Åndenød er et vanlig symptom i alle faser av lungekreft. Hos pasienter med lungekreft kan pustevanskene være forårsaket og forsterket av en rekke forhold:

 • svulst som klemmer på luftveiene
 • kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • infeksjoner
 • økt mengde væske i lungesekken (pleuravæske)
 • blodpropp i en lungepulsåre (lungeemboli)
 • blodmangel (anemi)
 • bindevevsdannelse i lungevev (lungefibrose) etter strålebehandling
 • angst

Behandling vil kunne bestå av:

 • utvendig (ekstern) strålebehandling
 • cellegift 
 • steroider
 • endokavitær strålebehandling/laserbehandling
 • tapping av væske fra lungesekken
 • blodoverføring
 • beroligende medikamenter
 • smertestillende medikamenter