Lungekreft

Lungekreft er den vanligste kreftformen i Norden. Det skilles mellom to typer. Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste. Småcellet lungekreft er den mest aggressive og den som oftest sprer seg til andre organer. Hovedårsaken til kreft i lungene er røyking.

Ikke-småcellet lungekreft

Ikke-småcellet lungekreft er den hyppigste formen og utgjør cirka 85 % av lungekrefttilfellene. Det er flere undergrupper av ikke-småcellet lungekreft. De vanligste er plateepitelkarsinom, adenokarsinom og storcellet karsinom.

Småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft utgjør cirka 15 % av lungekrefttilfellene. Det er den mest aggressive av lungekrefttypene og sprer seg ofte raskt.

Video av lungenes beliggenhet, funksjon og kreftutvikling

 

Forekomst

I Norge er lungekreft den nest hyppigste kreftformen hos menn og den tredje hyppigste hos kvinner. Av totalt 3351 nye lungekrefttilfeller i Norge i 2018, ble 1677 påvist hos menn og 1674 hos kvinner. Forekomsten av lungekreft øker blant begge kjønn, men mest hos kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av lungekreft, 2013–2017.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av lungekreft, 1958–2017.
Kilde: Kreftregisteret