EGNE NOTATER    
Utskriftsdato (23.7.2024)

KREFT I SVELG

Kreft i munn-og strupesvelg forårsakes ofte av tobakk og alkohol, men kan også skyldes infeksjon med HPV. For kreft i nesesvelget kan Epstein Barr viruset være en medvirkende årsak. Behandling av kreft i svelget kan i noen tilfeller gi konsekvenser for talefunksjon og ernæring. Kreft i svelget rammer oftere menn enn kvinner.

illustrasjon Kreftlex, Kreft i svelg, larynx. Tegnet av Jostein Eikanger

Svelget (pharynx) er et muskuløst og nærmest rørformet organ. Det ligger foran halsvirvlene og er cirka 12 cm langt. Svelget danner overgangen fra munnhulen til spiserøret og spiller en viktig rolle under svelging.

Svelget deles inn i tre nivåer:

  1. Nesesvelg (nasopharynx) ligger øverst og hører til luftveiene.
  2. Munnsvelg (oropharynx) ligger i midten og fungerer både som luftvei og fordøyelseskanal. Den strekker seg fra drøvelen til strupelokket. Munndelen består av den bløte gane med drøvel, halsmandler (tonsiller) og tungens bakre del (tungebasis).
  3. Strupesvelg (hypopharynx) er en del av både luftveiene og fordøyelseskanalen. Den ligger nederst bak strupehodet og består av bakre svelgvegg og fremre svelgvegg samt den pæreformede utformingen i svelget (recesus piriformis).

Kreft i svelg

Plateepitelkarsinom utgjør hovedgruppen av kreft i svelget. De resterende tilfellene er forskjellige typer adenokarsinom, sarkom og andre svulstformer.

Behandling av kreft i svelget og følgetilstand av behandling, kan gi store konsekvenser for pasientens talefunksjon og ernæring. Hvor omfattende forandringene blir, avhenger av tumors lokalisasjon og stadium. For å redusere belastningene dette kan påføre pasienten, er det viktig med god informasjon og oppfølging.

Forekomst

I 2022 ble det registrert 308 tilfeller av kreft i svelget. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner, og i 2022 var det 248 menn og 60 kvinner som fikk diagnosen.
Gjennomsnittsalderen ved nyoppdaget kreft i svelget er 64 år, for munn/svelg svulster ses et skifte mot lavere debutalder.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i svelg, 2018–2022
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av kreft i svelg, 1963–2022.
Kilde: Kreftregisteret