Utskriftsdato (15.7.2024)

Årsaker til svulster utenfor CNS hos barn

Det er ingen kjente årsaker til kreft hos barn.

Wilms' tumor er en sjelden form for nyrekreft hos barn. Krefttypen kan forbindes med ulike medfødte misdannelser som mangel på regnbuehinne (aniridi), økt vekst i den ene kroppshalvdelen (hemihypertrofi) og misdannelser i kjønnsorganene. 

Hepatoblastom forbindes blant annet med ekstremt lav fødselsvekt, hemihypertrofi og Beckwith-Wiedemann syndrom, en vekstforstyrrelse som kjennetegnes av økt vekst i fostertiden og tidlige barneår. Denne leversvulstypen kan også ses ved familiær adenomatøs polypose, som er en arvelig sykdom som fører til utvikling av et stort antall polypper i tykktarmen. Man finner sjelden en utløsende årsak til hepatoblastom.

Hepatocellulært karsinom assosieres med underliggende leversykdom som for eksempel hepatitt B, hepatitt hos nyfødte og stoffskiftesykdommer.

Ved rhabdomyosarkom er årsakssammenhengen ukjent. Man tror at arvelige faktorer er av betydning siden det er økt forekomst i forbindelse med familiære kreftsyndromer som Li-Fraumeini syndrom og nevrofibromatose type 1. Det er ingen sikre holdepunkt for at miljøfaktorer er av betydning.

Når det gjelder non-rhabdomyosarkom bløtvevssarkom kjenner man årsaken i mindre enn 5 % av tilfellene. Mulige årsaker kan være tidligere bestråling, Li Fraumeini syndrom, nevrofibromatose type 1 og Gardner syndrom.

Årsaken til osteosarkom er i de fleste tilfeller ukjent. Siden osteosarkom ofte diagnostiseres i forbindelse med rask vekst i puberteten, er det nærliggende å tro at rask vekst av benvev kan medvirke til svulstutviklingen. En liten andel av osteosarkomene forårsakes av bestråling. Risikoen for å utvikle osteosarkom avhenger av stråledosen. Behandling av enkelte typer cellegift kan også bidra til osteosarkomutvikling. Kreftbehandling i barnealder med  kombinasjonen av strålebehandling og cellegift samt en arvelig tilbøyelighet til å få kreft, gjør at osteosarkom er en av de hyppigste formene for senere (sekundær) kreft. Forekomst av osteosarkom er økt ved visse former for arvelige sykdommer.