Lungekreft

I Norden er lungekreft den vanligste kreftformen. I Norge er det den nest hyppigste kreftformen hos menn og den tredje hyppigste hos kvinner.

Det skilles hovedsaklig mellom to former for lungekreft, ikke-småcellet og småcellet.

Ikke-småcellet lungekreft

Ikke-småcellet lungekreft er den hyppigste formen og utgjør cirka 85 % av lungekrefttilfellene. Det er flere undergrupper av ikke-småcellet lungekreft. De vanligste er plateepitelkarsinom, adenokarsinom og storcellet karsinom.

Småcellet lungekreft

Småcellet lungekreft utgjør cirka 15 % av lungekrefttilfellene. Det er den mest aggressive av lungekrefttypene og sprer seg ofte raskt.

 

Forekomst

Av totalt 3035 nye lungekrefttilfeller i Norge i 2015, ble 1564 påvist hos menn og 1471 hos kvinner. Forekomsten av lungekreft øker blant begge kjønn, men mest hos kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av lungekreft, 2011–2015.
Kilde: Kreftregisteret

 

Forekomst av lungekreft, 1956–2015.
Kilde: Kreftregisteret